ks. Piotr Skarga

W naszej Parafii św. Floriana w Pabianicach wije się ulica wybitnego kapłana doby reformacji, jest nim ks. Piotr Skarga.

Ks. Piotr Skarga miał 32 lata gdy wstąpił do zakonu Jezuitów.

Całe swe owocne życie poświęcił szerzeniu chwały Bożej. W swym poświeceniu się Bogu pragnął przyczynić się Ojczyźnie XVI stulecia, targanej reformacją protestancką i schizmą wschodnią, rozrywaną przez nie. Co uczynić ci Ojczyzno moja abyś była nadal wierna dziedzictwu swej wiary świętej ? Jesteś, zdaje ci się u szczytu potęgi, przestrzegam cię, jako kapłan, że nie da się  życia sprowadzać tylko do żądań i oczekiwań . A jeśli niszczy się wiarę to i ojczyznę, ich piękno i potęgę. Kościół jest z nadania Bożego dany ku nauczaniu i napominaniu, by życie ludu oparło się na prawie bożym. W swych kazaniach głosił,by lud nie porzucał swej wiary ani swych zasad, w których żyje, niech się zmaga ze swymi słabościami i z szatanem. Głosząc słowo boże wiązał treści Ewangelii z życiem społecznym włościan, mieszczan, szlachty, magnaterii i króla. Ojczyzna to nasza matka, tych, którzy ją tworzą

Wytykał sterującym Ojczyzną XVI w. marginalizowanie religii katolickiej a podnoszenie znaczenia protestanckiej czy prawosławnej przez co rwą się więzi społeczne i zatraca się tożsamość Polski. Dana nam jest od Boga misja, głosił w kazaniach sejmowych, szerzenia Ewangelii tak wśród ludu wschodu jak i zachodu. Kościół katolicki jest rękojmią ładu społecznego, działalności oświatowej. Jest jedna wierność Bogu dająca podstawę do tworzenia jedności narodowej. Poprzez rozbicie osłabia się znaczenie Rzeczypospolitej. Wzór postawy patriotycznej wywodzi się z wiary i przykładu Chrystusa, który nas do końca umiłował a na wzór Chrystusa winniśmy przejąć się losami Ojczyzny jak i Kościoła, który jest obrońcą narodu i ostoją jego dziejów.

Patriotyczną troską ks. Skargi były przestrogi, jakie dawał oparte na przykładzie nauki Chrystusowej.

Wyrzucał społecznościom wyzuwanie się z tradycji i wartości, łamaniu obyczajów, odrzucał ataki, jakie się mnożyły na wiarę katolicką i jej obrońców.

Zakon Jezuitów w XVI wieku stał się propagatorem uchwal Soboru Trydenckiego, do kapłaństwa Piotr prowadził go związek ze swoją parafią Grójecką i prostą, lecz bogobojną rodziną młynarską. Był nauczycielem w szkole parafialnej przy kościele św. Jana w Warszawie a w 1563 r otrzymał świecenia kapłańskie, został kaznodzieją katedralnym i kanonikiem kapituły.

Upominał się o należyte traktowanie włościan. Zakładał szpitale i uposażał przytułki dla biednych. Powoływał bractwa miłosierdzia i banki pobożne udzielające zapomogi biednym. Napisał książkę pt: Żywoty świętych, barwnie opisując cnoty osób miłych Panu Bogu dając tym samym przykład potomnym do naśladowania.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi: Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieninowi Twemu, a dzieci swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.